Mapa Biuletynu

 GMINA CHOCEŃ
  · Informacje ogólne
  · Herb i flaga
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Raporty o stanie Gminy Choceń
  · Organizacje pozarządowe
  · · Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń
  · · · STATUT
  · Nabór pracowników
  · Petycje
 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · Komisje
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · Wnioski i zapytania radnych
  · · Interpelacje
  · Wójt Gminy
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Raporty o stanie gminy
  · Urząd Gminy
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · Struktura organizacyjna
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu
  · · Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Choceniu
  · · · Szkoła Podstawowa w Choceniu
  · · · Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
  · · · Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
  · · · Gimnazjum w Choceniu
  · · Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu
  · · Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka
  · · Żłobek 'Pomponik' w Choceniu
  · Sołectwa
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Pracownicy Urzędu Gminy
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · Pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · Radni Gminy Choceń
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · Sesje Rady Gminy
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · KARTY USŁUG
  · · Dowody osobiste
  · · Działalność Gospodarcza
  · · · Wpis/zmiana wpisu do CEIDG
  · · · Wykreślenie wpisu z CEIDG
  · · · Zawieszenie/wznowienie
  · · · Zezwolenia alkohol
  · · Małżeństwa Narodziny Zgony
  · · Meldunki
  · · · Udostępnienie danych osobowy
  · · · Wydawanie zaświadczeń
  · · · Wymeldowanie
  · · · Zameldowanie cudzoziemców
  · · · Zameldowanie
  · · Nieruchomości
  · · · Podział nieruchomości
  · · · Rozgraniczenie nieruchomości
  · · · Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  · · · Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  · · Ochrona Środowiska
  · · · Wydanie decyzji o środowiskowych
  · · · Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  · · Podatki
  · · · Podatki od osób fizycznych
  · · · Podatki od osób prawnych
  · · · Zwrot podatku akcyzowego
  · · Pozostałe
  · · · Dostęp do informacji publicznej
  · · · Przyjmowanie skarg i wniosków, interwencji od mieszkańców
  · · · Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  · · · Zorganizowanie zabawy
  · · · Pozostałe
  · · Sprawy budowlane
  · · · Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  · · · Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego)
  · · · Zajęcie pasa ruchu drogowego
  · · · Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  · · · Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
  · · Świadczenia rodzinne
  · · · Świadczenie pielęgnacyjne
  · · · Świadczenia rodzinne
  · · · Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  · · · Fundusz alimentacyjny
  · · · Inne
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Rejestr działalności regulowanej
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · Rejestr instytucji kultury
  · · Rejestr placówek wsparcia dziennego
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenia
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Inne dokumenty
  · Wykaz danych o środowisku
  · Plan polowań
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet Gminy Choceń
  · · · Archiwum
  · · · · 2007
  · · · · 2008
  · · · · 2009
  · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · 2018
  · · · · 2019
  · · · Aktualny
  · · Realizacja budżetu Gminy Choceń
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · · · 2006
  · · · · 2007
  · · · · 2008
  · · · · 2009
  · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · 2018
  · · · · 2019
  · · Zmiany do budżetu Gminy Choceń
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · · · 2006
  · · · · 2007
  · · · · 2008
  · · · · 2009
  · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · 2018
  · · · · 2019
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · Gmina Choceń
  · · · · Urząd Gminy w Choceniu
  · · · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu
  · · · · Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka
  · · · · Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu
  · · · · Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
  · · · · Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
  · · · · Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu
  · · · · Żłobek Pomponik w Choceniu
  · Majątek gminy
  · · Aktualny
  · · Archiwum
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · Dług publiczny
  · · Aktualny
  · · Archiwum
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2016
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Pomoc publiczna
 PRZETARGI
  · Zamówienia Publiczne
  · Zapytania ofertowe
  · Plan zamówień publicznych
  · Nieruchomości
  · · Wykazy na zbycie nieruchomości
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
 WYBORY
  · Wybory 2006
  · Wybory 2010
  · · Wybory Samorządowe
  · Wybory 2011
  · Wybory 2014
  · · Parlament Europejski
  · · Wybory samorządowe
  · Wybory 2015
  · · Wybory prezydenckie
  · · Wybory do Sejmu i Senatu
  · · Referendum
  · Wybory Samorządowe 2018
  · Wybory Parlamentarne 2019
  · Wybory Sejm i Senat 2019
  · Wybory Prezydenta 2020
 KONTROLE
  · Kontrole zewnętrzne