Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.12.2020 na przedmiot zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 2 WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o. o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn cena oferty: 598 219,41 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1 MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz cena oferty: 675 215,56 zł Liczba pkt: 53,16 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 93,16 Oferta nr 3 FIRMA INŻYNIERYJNO DROGOWA DROGTOM Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek cena oferty: 721 297,94 zł Liczba pkt: 49,76 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 89,76 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)