Zarządzenie nr 75/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 21 listopada 2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 75/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 listopada 2011


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 
Zarządzam,
co następuje:
 
§ 1
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego –Macieja Bledziewskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, dla której Gmina Choceń jest organem prowadzącym.
2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu.
3. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 22.11.2011 r.
 
§ 2
W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 wchodzą:
1.      Hanna Gołębiewska – przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodnicząca,
2.      Leszek Skalski – Dyrektor Szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego – Członek Komisji,
3.      Anna Marzena Szajerska  ekspert z listy MEN w zakresie filologii polskiej, języka angielskiego oraz zarządzania oświatą – Członek Komisji,
4.      Andrzej Lucjan Gralak – ekspert z listy MEN w zakresie geografii, nauczania podstaw przedsiębiorczości, informatyki, oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą - Członek Komisji,
5.      Elżbieta Urbańska - Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 listopada 2011, 08:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516