Zarządzenie nr 77/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 24 listopada 2011w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 77/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Choceń, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II1194 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości położoną w obrębie Choceń, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00036361/4 na działce oznaczonej nr 154/18 o łącznej pow. 0,0500 ha.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (24 listopada 2011, 12:06:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1365