Zarządzenie nr 73/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 15 listopada 2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2012 wraz z wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2012 – 2017

Zarządzenie nr 73/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2012 wraz z wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2012 – 2017


Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 1996 roku Dz.U. Nr 13 poz 74 z późniejszymi  zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr.157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)
 
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2012 w wysokości:
– dochody 22.845.371 zł,
- wydatki 25.456.567 zł.
 
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami :
1.      Dochody i wydatki budżetu Gminy
2.      Wykaz zadań inwestycyjnych
3.      Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej.
§ 2
Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2017 .
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodnicz Alemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjetą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (29 listopada 2011, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434