Zarządzenie nr 80/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 6 grudnia 2011w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011

Zarządzenie nr 80/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 6 grudnia 2011


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj.Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art.257  pkt 1 i art 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz.1240) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr III/11/10  z dnia 28 grudnia 2010roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
 
 
 
                                                                  Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
W Uchwale Rady Gminy Nr III/11/10  z dnia28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej  Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/11 z dnia 8 lutego 2011 roku  ,Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/11 z dnia 21 lutego 2011 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/11 z dnia 01 marca 2011 roku, Uchwałą Rady  Gminy Nr V/38/11 z dnia 29 marca 2011 roku  , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/11 z dnia 01 kwietnia 2011 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/11 z dnia 4 maja 2011 ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/11 z dnia  23 maja 2011 roku, Uchwałą Rady Gminy nr VI/48/11 z dnia 31  maja 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/11 z dnia 01 czerwca 2011 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku  Uchwała Rady Gminy nr VII/63/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy nr 39/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem nr 43/22 z dnia 12 lipca 2011 roku, Zarządzeniem  Wójta Gminy Nr 45/11 z dnia 15 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/11 z dnia 25 lipca 2011 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/11 z dnia 12 sierpnia 2011 roku  , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/11 z dnia 12 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku , Uchwałą Rady Gminy NR IX/68/11. z dnia 1 września 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/11 z dnia 2 września 2011 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/11 z  dnia 8 września 2011 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/11 z dnia  14 września 2011 roku , Uchwałą Rady Gminy Nr X/75/11 z dnia 28 września 2011  roku, Zarządzenim Wójta Gminy Nr 63/11 z dnia 30 wrzesnia 2011 roku , Zarządzeniam 64/11 z dnia 04 października 2011 roku, Zarządzeniem nr 65/11 z dnia 06 października 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/11 z dnia 12 października 2011 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Choceń nr 67/11 z dnia 17 października 2011 roku,  Zarządzeniem Wójta Gminy nr  68/11 z dnia 25 października roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 71/11 z dnia 3 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 71/11 z dnia 10 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 76/11 z dnia 21 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Rady Gminy nr XI/81/11 z dnia 28 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany
 
§ 1
1 §1. otrzymuje brzmienie " dochody budżetu w wysokości  24 350 763 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody  budżetu gminy w wysokości   24 463 084 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia 
2  § 2"wydatki budżetu gminy w wysokości  30 220 298  zł " zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 30 332 619  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do do niniejszego zarządzenia
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (13 grudnia 2011, 12:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055