Zarządzenie nr 88/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 88/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Choceniu


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
 
zarządza się, co następuje:

§ 1
W załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy nr 19/07 z dnia 5 marca 2007 r., w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Choceniu wprowadza się następujące zmiany:
1.      § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy.
  2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.”
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2012, 14:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261