Zarządzenie nr 90/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 90/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
 
zarządza się, co następuje:

§ 1
W załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy nr 254/10 z dnia 12 lipca 2010 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjny Urzędu Gminy w Choceniu regulującego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Choceniu wprowadza się następujące zmiany:


1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Referat administracyjny, w skład, którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
a.   Kierownik USC, kadry - symbol „USC”  i „Or”;
b.   Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, ochrona danych osobowych i obrona cywilna – symbol odpowiednio „L” i „OC”;
c.   stanowisko ds. Rady Gminy, dowodów osobistych i sekretariat – symbol „RG”
d.   stanowisko ds. oświaty i inwestycji – symbole odpowiednio „Oś” „I” i „O”.   
e.   stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami i promocji gminy – symbole odpowiednio „ZP”, „GN” i „P”;
f.    stanowisko ds. inwestycji, ochrony informacji niejawnych i świadczeń socjalnych, – symbole odpowiednio – „I” „O” i „S”.
g.   2 osobowe stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, symbol „R”;
h.   stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, symbol „B”;
i.    stanowisko ds. budowy i modernizacji dróg, symbol „Dr”;
j.    2 osobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –
      symbol „ŚR” i „FA”;
k.   Biuro Obsługi Klienta – symbol „BOK”.”


2. § 5 otrzymuje brzmienie:
       
  Struktura organizacyjna Urzędu (41kB) word
                                                                                                                                         3. W § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„h. 2osobowe stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska przy znakowaniu używa symbolu „R”. Do zakresu działania należy w szczególności:
                 1/ realizacja ustawy o lasach,
                2/ realizacja ustawy prawo łowieckie,
                 3/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa,
                 4/ prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizację,
                 5/ realizacja przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, prawo wodne,
                 6/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
                 7/ nadzór nad inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez gminę,
                8/ prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków z zewnątrz,
                9/ prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi.”
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2012, 15:06:58)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2012, 15:11:29)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1191