Zarządzenie nr 145/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 12 września 2012w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

Zarządzenie nr 145/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 września 2012


w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych


Na podstawie § 1 ust. 3. Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14. poz. 67)

zarządzam się, co następuje:


§ 1. Wskazuje się system tradycyjny jako system wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Choceniu.
§ 2. Za stosowanie i wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt czynie odpowiedzialnymi wszystkich kierowników, pracujących na samodzielnych stanowiskach i pozostałych pracowników.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (14 września 2012, 09:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1041