Zarządzenie nr 148/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 25 września 2012w sprawie udzielenia pożyczki na realizację zadania w ramach PROW 2007-2013

Zarządzenie nr 148/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 września 2012


w sprawie udzielenia pożyczki na realizację zadania w ramach PROW 2007-2013


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 6 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.      Udzielić krótkoterminowej pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Choceniu w wysokości 21.330 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu w ramach „Małych projektów” PROW.
2.      Pożyczka zostanie udzielona ze środków budżetu gminy Choceń.
3.      Pożyczka jest nieoprocentowana.
4.      Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 2
Szczegółowe warunki przekazania i spłaty pożyczki określi zawarta umowa.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (3 października 2012, 12:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1036