Zarządzenie nr 151A/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 3 października 2012w sprawie wymiany nieruchomości gruntowej położonej we wsi Niemojewo, obręb Niemojewo, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 151A/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 3 października 2012


w sprawie wymiany nieruchomości gruntowej położonej we wsi Niemojewo, obręb Niemojewo, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/11/94 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wymiany grunty stanowiące własność Gminy Choceń oznaczone numerem geodezyjnym 108/2 o powierzchni 0,1264 ha i 107/14 o powierzchni 0,0984 ha położone w obrębie geodezyjnym Niemojewo w zamian za nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 107/15 o powierzchni 0,1507 ha i 107/11 o powierzchni 0,0300 ha położone w obrębie geodezyjnym Niemojewo.  
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (4 października 2012, 09:44:31)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (29 października 2012, 08:06:26)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065