Zarządzenie nr 154/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 25 października 2012w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Zarządzenie nr 154/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 października 2012


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.257  pkt 1 i art 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz.1240) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
 
                                                                  Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
W Uchwale Rady Gminy Nr XII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2012 rok  zmienionej:
 
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 94/12 z dnia 01 lutego 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr XIII/93/12 z dnia 23 lutego 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Choceń nr 104/12 z dnia 12 marca 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr  XIV/107/12 z dnia 28 marca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 110/12 z dnia 29 marca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 111/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 114/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 119/12 z dnia 15 maja 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr XVI/119/12 z dnia 30 maja 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr XVII/126/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 125/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 126/12 z dnia 02 lipca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 128/12 z dnia 13 lipca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 135/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 137/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 138/2012 z dnia 08 sierpnia 2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 140/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku
Uchwałą  Rady Gminy Choceń Nr XVIII/129/12 z  dnia 31 sierpnia 2012 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy nr 142/12 z dnia 03 września 2012 roku,
Zarządzenie Wójta Gmina  nr 143/12 z dnia 10 września 2012 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy nr 149/12 z dnia 26 września 2012 roku,
Uchwała Rady Gminy nr XX/146/12 z dnia 28 września 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta gminy Nr 150/12 z dnia 03 października 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/12 z dnia 10 października 2012 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/12 z dnia 22 października 2012 roku
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1
 
1 §1. otrzymuje brzmienie " dochody budżetu w wysokości  24.726.586 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody  budżetu gminy w wysokości  24.891.279 zł „ zgodnie z załącznikiem nr 1 ,  w tym : dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 3.406.264  zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
 
2  § 2"wydatki budżetu gminy w wysokości  28.904.838 zł " zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 29.069.531 zł „ zgodnie z załącznikiem Nr 2 ,  w tym : wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  3.406.264  zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (29 października 2012, 08:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931