Zarządzenie nr 157/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 5 listopada 2012w sprawie wykonania zaleceń po kontroli składowiska odpadów w Niemojewie

Zarządzenie nr 157/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2012


w sprawie wykonania zaleceń po kontroli składowiska odpadów w Niemojewie


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1
W związku z przeprowadzoną kontrolą składowiska odpadów w Niemojewie, polecam pracownikowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska dopilnowanie wykonania zaleceń pokontrolnych w następujący sposób:
1. Klasyfikacja odpadów prowadzić zgodnie z katalogiem odpadów, biorąc pod uwagę źródło powstania odpadu.
2. Do składowania kierować wyłącznie te odpady, które spełniają kryteria decydujące o możliwości dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
3. Pobierać próbki odpadów do celów testów zgodności wyłącznie przez osobę uprawnioną do tego, tj. przez pracownika laboratorium wykonującego badanie odpadów.
4. Wykonywać badanie struktury i składu masy zdeponowanych na składowisku odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, tj. z uwzględnieniem zarówno struktury składowanych odpadów jak i określeniem powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady.
5. Dokonywać poboru wód drenażowych ze składowiska odpadów z miejsca wyznaczonego w punkcie III pozwolenia wodnoprawnego z dnia 6 czerwca 2011 r., OŚB.6341.30.2011.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 listopada 2012, 13:14:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317