Zarządzenie nr 159/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 12 listopada 2012w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2012 wraz z wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2013 – 2028

Zarządzenie nr 159/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 listopada 2012


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2012 wraz z wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2013 – 2028


Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 1996 roku Dz.U. Nr 13 poz 74 z późniejszymi  zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr.157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)
 
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2013 w wysokości:
– dochody 24.615.142 zł,
- wydatki 26.837.840 zł.
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami :
1.      Dochody i wydatki budżetu Gminy
2.      Wykaz zadań inwestycyjnych
3.      Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej.
§ 2
Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2028 .
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 listopada 2012, 14:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129