Zarządzenie nr 161/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 23 listopada 2012w sprawie sprzedaży gruntu działek oznaczonych numerem 203/2 o powierzchni 1,8400ha i 203/3 o powierzchni 2,7500 ha położonych we wsi Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 161/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 23 listopada 2012


w sprawie sprzedaży gruntu działek oznaczonych numerem 203/2 o powierzchni 1,8400ha i 203/3 o powierzchni 2,7500 ha położonych we wsi Choceń, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/11/94 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlane położone w obrębie Choceń, Gmina Choceń dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste oznaczone nr: WL1W/00083252/1 i WL1W/00015636/0 oznaczonych numerami:
 
Dz. nr – 203/2 o pow. 1,8400 ha 
Dz. nr – 203/3 o pow. 2,7500 ha  
Wykaz działek stanowi załącznik do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (23 listopada 2012, 08:24:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270