Zarządzenie nr 226/2013Wójta Gminy Choceńz dnia 18 października 2013w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2013 roku

Zarządzenie nr 226/2013
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 października 2013


w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2013 roku


Na podstawie art.30 pkt 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.37 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.)
 
 
Zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Choceń za III kwartał 2013 roku:
 
- zrealizowane dochody 21.586.124,67 zł,
- zrealizowane wydatki 17.853.497,73 zł
 - nadwyżka  3.539.917,27.zł.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 października 2013, 09:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092