Zarządzenie nr 234/13Wójta Gminy Choceńz dnia 21 listopada 2013w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 234/13
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy Choceń zarządza:
 
 
§ 1. W Urzędzie Gminy Choceń tworzy się Zespół Realizujący Zadanie, zwany dalej „ZRZ”, odpowiedzialny za wdrożenie i realizację obejmującym  rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń na cele przyrodnicze wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej w obszarze rekultywowanego składowiska oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi w odniesieniu do Zadania, zwanego dalej „Zadaniem”, w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
 
§ 2. ZRZ składa się z Kierownika ZRZ oraz Zespołów merytorycznych ZRZ.
 
§ 3. Funkcję Kierownika ZRZ pełni Wójt Gminy Choceń, który powołuje osoby wchodzące w skład ZRZ.
 
§ 4.  Komórkami ZRZ, realizującymi zadania w zakresie wdrażania i realizacji Zadania są:
-    stanowisko ds. technicznych,
-    stanowisko ds. finansowo-księgowych,
-    zespół organizacyjno-prawny ds. organizacyjno-prawnych.
§ 5.  Z ZRZ współpracują bezpośrednio następujące stanowiska/komórki organizacyjne Urzędzie Gminy Choceń
-      Skarbnik Gminy Choceń / Wydział Finansowy,
-      Sekretarz Gminy Choceń / Wydział Organizacyjny,
-      Radca prawny,
-    Komórka ds. Zamówień publicznych,
-      Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.
 
 
 § 6. 1. Wójt Gminy Choceń odpowiada za zarządzanie i realizację Zadania.
2. Wójt Gminy Choceń jest odpowiedzialny za powołanie ZRZ, określenie jego struktury organizacyjnej, zakresu praw i obowiązków, w tym niezbędnych instrukcji i procedur wdrażania Zadania.
3. Do zadań Wójta Gminy Choceń należy tworzenie warunków do wykonania obowiązków Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, a w szczególności zapewnienie współfinansowania oraz spełnienie warunków umożliwiających realizację Zadania (prawnych, technicznych i finansowych).
4. Wójt Gminy Choceń reprezentuje Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych wobec Beneficjenta oraz Instytucji Wdrażającej.
 
§ 7. 1 ZRP działa w oparciu o własne procedury wewnętrzne, stanowiące „SYSTEM ZARZĄDZANIA ZADANIE W RAMACH PROJEKTU pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”:
 
Procedura Z- PROCEDURA ZARZĄDZANIA ZADANIEM – SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU – PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCYCH REALIZACJĘ ZADANIA
Procedura P-1 PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DLA ZAMÓWIEŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO W RAMACH ZADANIA
Procedura P-2 PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO W RAMACH ZADANIA
Procedura F-1 PROCEDURA ODRĘBNEGO PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI ZADANIA
Procedura F-2 PROCEDURA KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ WERYFIKACJA WYKONANIA ROBÓT/USŁUG/DOSTAW
Procedura M PROCEDURA MONITOROWANIA PROJEKTU - WNIOSKOWANIE O PŁATNOŚĆ WERYFIKACJA I POŚWIADCZANIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW
Procedura A PROCEDURA OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
 
które określają szczegółowy zakres obowiązków komórek ZRZ.
 
§ 8. 1. Niniejsze wprowadzenie w życie SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZADANIEM W RAMACH PROJEKTU pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” nie narusza Regulaminu Organizacyjnego Gminy Choceń (Zarządzenie nr 254/2010 Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2010r.).
2. Zadania ZRZ stanowią wybór obowiązków i uprawnień wynikających z zasad realizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i nie naruszają zakresu kompetencji i obowiązków komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Choceń trybu i zasad podejmowania decyzji oraz organizacji pracy w Urzędzie określonych w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy Choceń.
 
§    9.   Powołuje się następujący skład osobowy Zespołu Realizującego Zadanie:
na stanowisko ds. technicznych:
Pan Tomasz Sikorski– funkcja w Urzędzie Gminy Choceń- specjalista ds. ochrony środowiska
i rolnictwa,
na stanowisko ds. finansowo-księgowych:
Pani Ilona Walczak– funkcja w Urzędzie Gminy Choceń- z-ca Skarbnika Gminy Choceń,
do Zespołu organizacyjno-prawnego ds. organizacyjno-prawnych:
Pani Hanna Gołębiewska – funkcja w Urzędzie Gminy Choceń- inspektor ds. gospodarki gruntami
Pani Hanna Piastowska- funkcja w Urzędzie Gminy Choceń- specjalista ds. inwestycji,
 
§ 10.  Członkowie ZRZ przy realizacji Zadania współpracują z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Choceń.
 
§ 11.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji Zadania, a w zakresie archiwizacji pełnej dokumentacji z przygotowania i jego realizacji w terminie określonym w zasadach realizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
§ 12.   Zarządzenie traci moc obowiązującą po upływie wymienionych okresów, a także w przypadku nie uzyskania dofinansowania w ramach POIiŚ, z dniem wydania decyzji przez Instytucję Pośredniczącą.
 
§ 13.   Wykonanie Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Choceń.
 
 
  Wójt Gminy Choceń
  Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 listopada 2013, 10:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058