Zarządzenie nr 233/13Wójta Gminy Choceńz dnia 21 listopada 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 233/13
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177) oraz ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Choceń zarządza:
 
 
W związku z realizacją przez Gminę Choceń Zadania obejmującego Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń na cele przyrodnicze wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej w obszarze rekultywowanego składowiska oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi w odniesieniu do Zadania w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w celu spełnienia warunków kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponoszonych przez Gminę Choceń będącą Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych:
 
 
§ 1. Postanawia się przyjąć Regulamin udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro (Regulamin zamówień podprogowych) dla Zadania w ramach Projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
 
§ 2. Postanawia się przyjąć Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro (Regulamin zamówień publicznych) dla Zadania w ramach Projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
 
§ 3. Regulaminy udzielania zamówień, o których mowa w § 1 oraz § 2, stanowią integralną część procedur wewnętrznych, w oparciu o które działa Zespół Realizujący Zadanie (ZRP) powołany Zarządzeniem Nr 233 /13 Wójta Gminy Choceń z dnia 21.11.2013 r., stanowiących SYSTEM ZARZĄDZANIA ZADANIEM W RAMACH PROJEKTU pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów
w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”:
 
§ 4. Wprowadzenie Regulaminów udzielania zamówień dla Zadania w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze nie narusza Regulaminu Organizacyjnego Gminy Choceń – Zarządzenie nr 254/2010 Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2010r. oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy Choceń,
w szczególności dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych.
 
§ 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji Zadania,
a w zakresie archiwizacji pełnej dokumentacji z przygotowania i jego realizacji w terminie określonym w zasadach realizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
§ 6.   Zarządzenie traci moc obowiązującą po upływie wymienionych okresów, a także w przypadku nie uzyskania dofinansowania w ramach POIiŚ, z dniem wydania decyzji przez Instytucję Pośredniczącą.
 
§ 7.   Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Choceń.
 
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 listopada 2013, 10:47:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1154