Zarządzenie nr 237/2013Wójta Gminy Choceńz dnia 4 grudnia 2013w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Wilkowice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 237/2013
Wójta Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2013


w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Wilkowice, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/11/94 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wynajmu lokal mieszkalny położony w obrębie Wilkowice, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00059953/8 na działce oznaczonej nr 142/6 o łącznej pow. 0,1249 ha
 
- Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 81,80 m²
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (4 grudnia 2013, 11:03:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789