Zarządzenie nr 306/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 19 sierpnia 2014w sprawie udzielenia pożyczki dla Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu na realizację zadania w ramach dofinansowania PROW

Zarządzenie nr 306/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 19 sierpnia 2014


w sprawie udzielenia pożyczki dla Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu na realizację zadania w ramach dofinansowania PROW


Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami); art. 6 ust 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami) oraz §8 ust.1 pkt.3 Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/260/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Choceń na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§1
Udzielam nieoprocentowanej pożyczki dla Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu w wysokości : 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w ramach „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Choceń”.
Termin spłaty udzielanej pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków unijnych na dofinansowanie zadania. Ostateczny okres spłaty 30.06.2015 rok.
§2
Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 sierpnia 2014, 12:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845