Zarządzenie nr 322/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 27 października 2014w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 322/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 27 października 2014


w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.


Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3  lit. a oraz § 5 ust. 4 uchwały Państwowej  Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się na koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w osobie  Pana  Marcina Tomasza Kolasińskiego.
§ 2. Zadania koordynatora, w którym mowa w § 1, określa załącznik nr 7 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów – Pani Annie Niteckiej.
§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez  ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń.
 
                                                            
                                                           Wójt Gminy
                                                      Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (30 października 2014, 08:06:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596