Zarządzenie nr 323/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 3 listopada 2014w sprawie powołania Dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki

Zarządzenie nr 323/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 3 listopada 2014


w sprawie powołania Dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 j.t.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
§1.  Powołuję Pana Ariela Adama Malinowskiego na Dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki.
§2.  Powołanie następuje na czas określony od dnia 03 listopada 2014 r. do dnia 02 listopada 2021 r.
§3. Uprawnienia i obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 j.t.), a w zakresie nie uregulowanym w wymienionej ustawie – przepisy Kodeksu Pracy i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§4.  Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone w umowie.
§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§7. Traci moc Zarządzenie nr 204/13 Wójta Gminy Choceń z dnia 09 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzenie nr 210/13 Wójta Gminy Choceń z dnia 21 sierpnia 2013 r.
 

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (3 listopada 2014, 14:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577