Zarządzenie nr 324/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 5 listopada 2014w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach na realizację zadania w ramach dofinansowania PROW

Zarządzenie nr 324/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2014


w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach na realizację zadania w ramach dofinansowania PROW


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym           ( tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 z późn. zm.); art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U.2013.885 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/260/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Choceń na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
 
 
§1
 
Udzielam nieoprocentowanej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach          w wysokości 25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w ramach „Małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą” Zakup instrumentów i strojów dla zespołu folklorystycznego               „ Śmiłowiónki ”działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach”.
Termin spłaty udzielonej pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków unijnych na dofinansowanie zadania. Ostateczny okres spłaty 30.06.2015r.
 
§2
 
Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (5 listopada 2014, 09:29:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567