Zarządzenie nr 325/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 5 listopada 2014w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Czerniewice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 325/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2014


w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Czerniewice, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/11/94 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wynajmu lokal mieszkalny położony w obrębie Czerniewice I, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00085277/6 na działce oznaczonej nr 123/46 o łącznej pow. 0,0903 ha
 
- Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 39,80 m²
 
Wykaz lokali stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (5 listopada 2014, 13:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640