Zarządzenie nr 328/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 12 listopada 2014w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych

Zarządzenie nr 328/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 listopada 2014


w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych


Na podstawie art. 20  ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.).
 
Z a r z ą d z a m,
co następuje:
 
§ 1
W celu przygotowania, dokonania oceny spełnienia warunków oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przy realizacji zamówienia publicznego powołuje się niniejszym stałą Komisję ds. Zamówień Publicznych do przeprowadzania postępowań przetargowych w formie przetargów nieograniczonych, zwaną dalej komisją w składzie:
1. Agnieszka Świątkowska – Przewodniczący Komisji
2. Hanna Piastowska – Zastępca Przewodniczącego
3. Hanna Gołębiewska – członek,
4. Małgorzata Piwowarek – członek
.


§ 2
Szczegółowe zadania komisji oraz tryb pracy i zakres obowiązków poszczególnych członków określa „Regulamin Komisji Ds. Zamówień Publicznych”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Pracę komisji organizuje przewodniczący.
2. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przechowywana na stanowiskach pracowników merytorycznych.
 
§ 4
Traci moc zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych.
 
§ 5
Zarządzenie podlega wykonaniu przez osoby w nim wymienione i wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Choceń
Nr 328/14 z dnia 12.11.2014 r.
 
 
Regulamin Komisji Ds. Zamówień Publicznych
 
§ 1
Regulamin normuje zadania komisji oraz tryb pracy i zakres obowiązków poszczególnych członków Komisji Ds. Zamówień Publicznych zwanej dalej „Komisją”.
 
§ 2
Zadaniami Komisji są:
1. Przeprowadzenie procedury przetargowej.
2. Kontrolowanie na bieżąco prawidłowości prowadzonej procedury, składanych dokumentów, ogłoszeń.
3. Otwieranie ofert oraz badanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Ocena spełniania warunków stawianych wykonawcom.
5. Poprawianie oczywistych omyłek.
6. W przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy,  powoływanie biegłego (rzeczoznawców) i zlecanie analiz, po uzyskaniu akceptacji kierownika jednostki zamawiającego.
7. Żądanie udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zlecanie wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony w przypadku spodziewanego przekroczenia terminu związania ofertą.
9. Rozpatrywanie ewentualnych protestów oferentów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na zapytania kierowane przez oferentów w zakresie należącym do kompetencji Komisji.
10. Wnoszenie do Wójta Gminy o unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych.
11. Kontrolowanie na bieżąco archiwizowania dokumentacji.
12. Prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji.
13. Przedstawianie kierownikowi jednostki propozycje wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, w przypadkach przewidzianych ustawą.
14. Przedstawianie kierownikowi jednostki propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty lub występowanie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
15. Przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.
16. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
17. Przedstawienie do akceptacji Wójtowi Gminy protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
§ 3
Do zadań przewodniczącego należą w szczególności:
1. Organizowanie posiedzeń i pracy Komisji oraz ich prowadzenie.
2. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania oraz przestrzegania prawa i wymaganych procedur.
3. Instruowanie członków Komisji oraz inne osoby biorące udział w pracach Komisji o prawach i obowiązkach.
4. Nadzorowanie pracy członków komisji.
5. Odbieranie oświadczeń od członków Komisji w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy oraz niezwłocznie wyłączenie z udziału w postępowaniu członka Komisji, który złoży oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
 
§ 4
Do zadań członka komisji należy w szczególności:
dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych, dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych, dokonanie oceny merytorycznej ofert.
 
§ 5
Pracownik merytoryczny przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia:
1. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
3. przygotowuje i udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadza poprawki do SIWZ przed terminem składania ofert,
4. sporządza listy obecności oferentów i członków Komisji,
5. wykonuje czynności obsługowo-biurowe na rzecz Komisji,
6. sporządza protokół postępowania,
7. przygotowuje projekty odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
8. prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia.
 
§ 6
1. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym.
2. Dokumenty sporządzone przez komisję przetargową wymagają zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez członków Komisji podczas pracy lub na zlecenie Komisji są objęte tajemnicą służbową.
 
§ 7
1. Członkowie komisji wykonują swoje zadania w sposób rzetelny i uczciwy, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik jednostki.
4. Odpowiedzialność poszczególnych członków komisji obejmuje:
a)  odpowiedzialność za sprawdzenie kosztorysów ofertowych/formularzy cenowych i innych dokumentów,
b) odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji postępowania.

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (12 listopada 2014, 08:39:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618