Zarządzenie nr 327/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 6 listopada 2014w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej Choceń na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z remontem urządzeń melioracyjnych.

Zarządzenie nr 327/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 6 listopada 2014


w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej Choceń na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z remontem urządzeń melioracyjnych.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym            ( tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 z późn. zm.); art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U.2013.885 z późn. zm.) oraz  § 4 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy nr XL/281/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na 2014 rok
zarządzam, co następuje: 
 
 
§1
 
Udzielam nieoprocentowanej pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej Choceń w wysokości 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z remontem urządzeń melioracyjnych. Termin spłaty udzielonej pożyczki nastąpi do 30.06.2015r.
 
§2
 
Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (12 listopada 2014, 08:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577