Zarządzenie nr 326/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 6 listopada 2014zmieniające Zarządzenie nr 306/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu na realizację zadania w ramach dofinansowania PROW

Zarządzenie nr 326/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 6 listopada 2014


zmieniające Zarządzenie nr 306/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu na realizację zadania w ramach dofinansowania PROW


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 z późn. zm.); art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.885 z późn. zm. ) oraz § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/260/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Choceń na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadzam w § 1 zmianę w wysokości udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka w Choceniu w kwocie 13.204,68 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście cztery złote i 68/100) z przeznaczeniem na finansowanie  wydatków w ramach „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Choceń”.
§ 2
Warunki udzielenia i rozliczenia  pożyczki zostaną uregulowane w umowie.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (13 listopada 2014, 14:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563