Zarządzenie nr 329/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 12 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2015 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2015 – 2031

Zarządzenie nr 329/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2015 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2015 – 2031


Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2013 r., poz.594 z  późniejszymi  zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2015 w wysokości:
– dochody 27.991.205,27 zł,
- wydatki 28.163.907,32 zł.
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami :
1.      Dochody i wydatki budżetu Gminy
2.      Wykaz zadań inwestycyjnych
3.      Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej.
§ 2
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017.
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (26 listopada 2014, 10:51:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560