Zarządzenie nr 331/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 19 listopada 2014w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Lutobórz, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 331/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 19 listopada 2014


w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Lutobórz, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 Nr 594 z póź. zm.), art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2014  Nr 518 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/11/94 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata..
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 173/1 o powierzchni 1,9800 ha
położoną w obrębie Lutobórz, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00013573/6.
Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie  Nr 319/2014 Wójta Gminy Choceń z dnia 27 października 2014 r.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski
 

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (26 listopada 2014, 11:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573