Zarządzenie nr 4/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 10 grudnia 2014w sprawie harmonogramu wdrożenia czynności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie nr 4/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 10 grudnia 2014


w sprawie harmonogramu wdrożenia czynności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.).
 
Z a r z ą d z a m,
co następuje:
 
§ 1
Ustala się harmonogram wdrożenia czynności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 (34kB) word
 
 

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (10 grudnia 2014, 14:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491