Zarządzenie nr 100/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 21 października 2015w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 100/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 października 2015


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Choceń, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 Nr 594 z póź. zm.), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2014  Nr 518 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 839 o powierzchni 1,0009 ha
położoną w obrębie geodezyjnym Choceń, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00067449/1 stanowiąca własność Gminy Choceń.
 
Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (21 października 2015, 11:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345