Zarządzenie nr 102/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 30 października 2015w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy na koniec III kwartału 2015 roku

Zarządzenie nr 102/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 30 października 2015


w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy na koniec III kwartału 2015 roku


Na podstawie art.30 pkt 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.37 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.)
 
 
Zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Choceń na koniec III kwartału 2015 roku:
- zrealizowane dochody 21.252.436,52 zł,
- zrealizowane wydatki 19.112.283,62 zł
 - nadwyżka  2.140.152,90.zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za III kwartał 2015 rok.
 
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (6 listopada 2015, 14:24:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305