Zarządzenie nr 106/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 12 listopada 2015w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Choceniu.

Zarządzenie nr 106/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 listopada 2015


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Choceniu.


Na podstawie art.4 ust.3 oraz art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z dnia 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. Zm.), oraz Zarządzeniem Nr 101/05 Wójta Gminy Choceń z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie zasad prowadzenia inwentaryzacji oraz weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2015 przeprowadza się w okresie od 12 listopada 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku według następującego planu:
1.drogą spisu z natury :
a) środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu – według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
b) materiały w magazynach Urzędu, w tym węgiel – według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
c) środków trwałych – według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
d) druków ścisłego zarachowania - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku;
2.drogą uzyskania potwierdzenia salda:
a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek – według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, własnych składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
3. w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości ( według sald):
a) należności spornych i wątpliwych,
b) rozrachunków z pracownikami,
c) rozrachunków publicznoprawnych,
d) i innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
- grunty,
- wartości niematerialne i prawne,
- środki trwałe w budowie,
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie ;
- Przewodniczący – Maria Dobiecka
- członek – Kamil Klejba
- członek – Karolina Wojtaszewska
Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.
 
§ 3. Komisja inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:
a)     z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie 5 dni od zakończenia inwentaryzacji,
b)    z przebiegu i wyniku inwentaryzacji – w terminie 20 stycznia 2016 roku.
 
§ 4. Zobowiązuje się pracowników referatu księgowości Urzędu Gminy do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
 
§ 5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie do 20 stycznia 2016 roku.
 
§ 6. Zobowiązuje się Skarbnika do ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych w 2015 roku.
 
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Harmonogram inwentaryzacji (21kB) excel

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (20 listopada 2015, 12:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354