Zarządzenie nr 107/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 24 listopada 2015w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 107/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz.1240) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
w Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 11 marca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/15 z dnia 17 marca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/15 z dnia 24 marca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/15 z dnia 30 marca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
              Uchwała Nr VII/34/15   Rady Gminy Choceń z dnia 30 kwietnia 2015 roku
              Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/15 z dnia 06 maja 2015r.         
              Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/15 z dnia 13 maja 2015r.
              Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/15 z dnia 19 maja 2015r.
                Uchwała Nr VIII/38/15   Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/15 z dnia 15 czerwca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/15 z dnia 08 lipca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/15 z dnia 14 lipca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/15 z dnia 23 lipca 2015 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/15 z dnia 29 lipca 2015 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/15 z dnia 03 sierpnia 2015 roku,
Zarządzenie Wójta  Gminy Nr 80/15 z dnia 05 sierpnia 2015 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/15 z dnia 13 sierpnia 2015 roku,
Zarządzenie Wojta Gminy Nr 87/15 z dnia 04 września 2015 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XI/59/15 z dnia 28 wrzesnia 2015 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/15 z dnia 30 września 2015 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 98/15 z dnia 09 października 2015 roku,
Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 99/15 z dnia 20 pażdziernika 2015 roku,
Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 101/15 z dnia 23 października 2015 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XII/65/15 z dnia 27 października 2015 roku,
Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 103/15 z dnia 02 listopada 2015 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/15 z dnia 09 listopada 2015 roku
wprowadza następujące zmiany:
§ 1
1. W § 1 wyrażenie  " dochody budżetu w wysokości 30.869.801,72 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody  budżetu gminy w wysokości 31.071.558,24 zł „ załącznik nr 1 . Dotacje celowe na zadania zlecone załacznik nr 3.
2. W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu gminy w wysokości  32.565.159,85 zł" zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 32.766.916,37 zł” załącznik nr 2. Wydatki na zadania zlecone załacznik nr 4.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (1 grudnia 2015, 12:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319