Zarządzenie nr 109/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 2 grudnia 2015w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Choceniu przy ulicy Sikorskiego, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 109/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Choceniu przy ulicy Sikorskiego, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XIII/83/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku GOSIR w Choceniu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny oraz wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do dzierżawy lokal użytkowy położony w obrębie Choceń, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00048399/6 na działce oznaczonej nr 152/2 o łącznej pow. 1,9315 ha
 
- Lokal użytkowy o powierzchni 18,57 m²
 
Wykaz lokali stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (2 grudnia 2015, 13:22:25)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (9 marca 2016, 09:49:38)
Zmieniono: nazwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325