Zarządzenie nr 112/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 11 grudnia 2015w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników Urzędu Gminy w Choceniu własnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej

Zarządzenie nr 112/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 11 grudnia 2015


w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników Urzędu Gminy w Choceniu własnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej


Na podstawie art. 2376 - 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dopuszcza się stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego w związku z czym pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy w Choceniu zostaje wypłacony ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży i obuwia roboczego na następujących stanowiskach:
a) konserwator
b) robotnik gospodarczy
c) kierowca samochodu ciężarowego
d) kierowca samochodu osobowego
d) sprzątaczka
 
§ 2
Ustala się następujące zasady wypłaty ekwiwalentu za używanie własnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej:
1)      Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2)      Ekwiwalent pieniężny za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej przysługuje za pełny przepracowany miesiąc.
3)      Wypłata ekwiwalentu za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej odbywa się raz na rok do dnia 31 grudnia.
4)      W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego normy przydziału ustala się proporcjonalnie do pełnych miesięcy przepracowanych w danym roku.
5)      Rzeczy jednorazowego użytku są wydawane pracownikowi przez jego bezpośredniego
przełożonego.
 
§ 3
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw kadr i płac.
 
§ 5
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Choceń nr 92/15 z dnia 22 września 2015 r., w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników Urzędu Gminy w Choceniu własnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, że załącznik do zarządzania wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.
 
§ 7
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia nr 112/2015 (14kB) word

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (14 grudnia 2015, 12:28:31)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (14 grudnia 2015, 12:31:13)
Zmieniono: zal

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 371