Zarządzenie nr 113/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 11 grudnia 2015zmieniające Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 113/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 11 grudnia 2015


zmieniające Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 56/15 Wójta Gminy Choceń z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu wprowadza się następujące zmiany. § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Książkę wyjść, Książkę wyjazdów służbowych i Książkę wyjazdów szkoleniowych prowadzi sekretariat.
2.Wyjazdów służbowych i wyjazdów szkoleniowych pracownicy dokonują na podstawie „delegacji.”
3. Do rozliczania wyjazdów szkoleniowych stosuje się przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.”
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2016 r., i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (14 grudnia 2015, 12:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301