Zarządzenie nr 116/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 18 grudnia 2015w sprawie wprowadzenia systemu zmianowego

Zarządzenie nr 116/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie wprowadzenia systemu zmianowego


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),
 
obwieszcza się, co następuje:
§ 1
1.      Ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy w Choceniu w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. pracują w równoważnym zmianowym systemie czasu pracy w wymiarze nie większym niż 8 godzin na dobę, w 16- tygodniowym okresie rozliczeniowym.
2.      Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wymienionych w ust. 1 obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:
a)      I zmiana – od godz. 7.00 do godz. 15.00,
b)      II zmiana – od godz. 23.00 do godz. 7.00.
3.      Pracownikom wskazanym w ust. 1 przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przepisów odrębnych oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
4.      Za każdą godzinę pracy w porze nocnej, pracownikom wskazanym w ust. 1 przysługuje ustawowa wysokość dodatku za pracę, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 grudnia 2015, 08:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297