Zarządzenie nr 117/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 21 grudnia 2015w sprawie ustalenia zasad wykonywania przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Zarządzenie nr 117/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie ustalenia zasad wykonywania przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz. 139 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy
zarządza co następuje:
 
§ 1
1.      Zezwala się na wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, po zabezpieczeniu potrzeb gminy Choceń, w ramach tzw. „wolnej mocy przerobowej”. 
2.      Cena za wykonane przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zostanie ustalona w
wysokości opartej na indywidualnej kalkulacji kosztów oraz w wysokości zależnej od długości budowanego przyłącza.
 
§ 2
1.      W przypadku budowy przyłącza przez Gminę Choceń należy podpisać umowę oraz ustalić termin wykonania.
2.      Właściciel może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
3.      Materiały do wykonania przyłącza zostaną zakupione na koszt Właściciela, na które otrzyma fakturę od sprzedawcy.
4.      Podpisana umowa na budowę przyłącza stanowi podstawę wystawienia faktury z Urzędu Gminy w Choceniu.
5.      Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. wodno - kanalizacyjnych przekazuje umowę wraz z kalkulacją indywidualną do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Choceniu w celu wystawienia faktury VAT.
6.      Rozliczenie za wykonane przyłącze nastąpi poprzez wystawienie faktury VAT w terminie do 14 dni od momentu wykonania przyłącza.
7.      Płatność tytułem faktury należy uregulować w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Choceniu w terminie podanym na fakturze.
 
§ 3
Po odbiorze technicznym należy niezwłocznie podpisać umowę o doprowadzenie wody lub odprowadzenie ścieków pomiędzy właścicielem posesji a Gminą Choceń.
§ 4
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom ds. wodno- kanalizacyjnych oraz pracownikom Referatu Finansowego.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (23 grudnia 2015, 14:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308