Zarządzenie nr 202/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 24 października 2016w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Nakonowo Stare, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 202/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 24 października 2016


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Nakonowo Stare, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 Nr 446), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2015  Nr 1774 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 49/1 o powierzchni 0,1309 ha
położoną w obrębie geodezyjnym Nakonowo Stare, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00085021/7 stanowiąca własność Gminy Choceń.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (24 października 2016, 13:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246