Zarządzenie nr 203/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 25 października 2016w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Wilkowice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 203/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 października 2016


w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Wilkowice, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 Nr 446), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2015  Nr 1774 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w obrębie Wilkowice, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00056705/4
- część nieruchomości położonej w Wilkowicach o powierzchni 50 m² z nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 142/7 o pow. 0,0811 ha.
Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Choceń Nr 150/2016 z dnia 19 maja 2016 r., w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Wilkowice, Gmina Choceń
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 października 2016, 15:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271