Zarządzenie nr 208/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 15 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2017 – 2031

Zarządzenie nr 208/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2017 – 2031


Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. 2016.446 z dnia 04.04.2016 z późniejszymi zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2017 w wysokości:
– dochody 31 573 907,50 zł,
- wydatki 32 840 424,17 zł.
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami :
·         Dochody i wydatki budżetu Gminy
·         Wykaz zadań inwestycyjnych
·         Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej.
§ 2
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017-2031 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018.
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 listopada 2016, 08:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279