Zarządzenie nr 212/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 24 listopada 2016w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu

Zarządzenie nr 212/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 zm. 1579), w celu realizacji uchwały Rady Gminy Choceń Nr XXXVII/224/10 z dnia 25 stycznia 2010 r., w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Choceń uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu,
zarządzam co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu, określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
                                                                            § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
§ 3
Tracą moc zarządzenie nr 173/13 Wójta Gminy Choceń z dnia 4 lutego 2013 r., oraz zarządzenie nr 191/2016 Wójta Gminy Choceń z dnia 22 września 2016 r., w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r., i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:43:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256