Zarządzenie nr 215/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 1 grudnia 2016w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń z przeznaczeniem pod drogę gminną

Zarządzenie nr 215/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 1 grudnia 2016


w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń z przeznaczeniem pod drogę gminną


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 Nr 446 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Nieodpłatnie przyjąć  nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 45/57 o powierzchni 0,1044 ha
położoną w obrębie geodezyjnym 0005 Choceń, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00095441/0 stanowiącą własność Karola Białeckiego oraz Agnieszki Marii Białeckiej. Nieruchomość ta będzie przeznaczona pod publiczną drogę gminną.
 
   
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 grudnia 2016, 12:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274