Zarządzenie nr 294/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 30 października 2017w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego

Zarządzenie nr 294/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 30 października 2017


w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j Dz. U z 2017 r., poz. 1875),
zarządzam się, co następuje:

§ 1 
1. Przekazuję nieodpłatnie zużyty sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem stanowiącym mienie Gminy Choceń na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, Włocławek Powiat z/s w Choceniu.
2. Wykaz sprzętu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2 
Przekazanie sprzętu o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu przekazania środków trwałych.
 
§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie nr 294/2017 (2746kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Szymon Bełkowski (6 listopada 2017, 14:26:19)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 08:56:35)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366