Zarządzenie nr 297/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 7 listopada 2017w sprawie ustalenia zasad i opłat za wynajem sprzętu

Zarządzenie nr 297/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 7 listopada 2017


w sprawie ustalenia zasad i opłat za wynajem sprzętu

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515 z późn. zm.)
Wójt Gminy
zarządza co następuje:
§ 1
Zezwala się na doraźne wynajmowanie sprzętu, po zabezpieczeniu potrzeb gminy Choceń, w ramach tzw. „wolnej mocy przerobowej”.
§ 2
Ustala się stawkę netto w złotych plus należny podatek VAT najmu sprzętu za 1 godzinę jak niżej:
1.      Równiarka – 90 zł
2.      Star 1142- 75 zł
3.      Koparko-ładowarka – 105 zł
4.      Minikoparka – 75 zł
5.      Czyszczenie przydomowej oczyszczalni wozem asenizacyjnym, I etap – 129,63 zł
6.      Czyszczenie przydomowej oczyszczalni z użyciem bakterii, II etap – 37,04 zł
7.      Wywóz szamba wozem asenizacyjnym 4 m3 – 64,81 zł
8.      Ubijak stopowy – 25zł/h + pracownik  + paliwo
9.      Zagęszczarka – 25 zł/h + pracownik  + paliwo
10.  Kosa spalinowa – 4 zł/h + pracownik  + paliwo
11.  Kosiarka spalinowa -4 zł/h + pracownik  + paliwo
12.  Agregat prądotwórczy 7,5 kw – 25 zł/h + pracownik  + paliwo
13.  Przecinarka spalinowa – 25 zł/h + pracownik  + paliwo
14.  Pilarka ręczna 8 zł/h + pracownik  + paliwo
15.  Roboczo- godzina pracownika -  18,45 zł
16.  Agregat prądotwórczy 63kw – 400 zł/doba
17.  Kosiarka rotacyjna – 75 zł
18.  Zabudowa wysokociśnieniowa do czyszczenia rur – 80 zł/h
19.  Renault Trafic – 60 zł/h
20.  Scena z zadaszeniem – 2 000 zł/doba
21.  Namiot – 3 000 zł/doba
22.  Telebim – 3000 zł/doba
 
§ 3
Stawki sprzętu określone w § 2 ulegają zwiększeniu o 20% w związku z pracami sprzętu w zakresie zimowego utrzymania dróg.

§ 4
1.      Cena wynajmu sprzętu wymienionego w § 2 pkt.1- 7 oraz 17-19 obejmuje koszty związane z pracą kierowcy, zakupem paliwa, dojazdu sprzętu do zamawiającego oraz jego powrotu.
2.      Kierowca (operator sprzętu) wymienionego w § 2 zobowiązany jest wpisać informację o wykonanej usłudze, godzinach i minutach w karcie pracy sprzętu.
3.      Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. opłat za wodę i ścieki przekazuje informacje o wykonanej usłudze do Referatu finansowego Urzędu Gminy w Choceniu w celu wystawienia faktury VAT.
4.      Rozliczenie za wykonana usługę nastąpi poprzez wystawienie faktury VAT w terminie 7 dni od momentu wykonania usługi.
5.      Wynajmujący uiszcza należność po otrzymaniu faktury w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Choceniu.
 
§5
Traci moc zarządzenie nr 136/2016 Wójta Gminy Choceń z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie ustalenia zasad i opłat za wynajem sprzętu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 297/2017 (4240kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Wojtaszewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 09:17:33)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 12:08:19)
Zmieniono: zmiana treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338