Zarządzenie nr 298/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 9 listopada 2017w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Niemojewo, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 298/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 listopada 2017


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Niemojewo, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z póź. zm.), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2016  poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 125/81 o powierzchni 0,0318 ha
położona w obrębie geodezyjnym Niemojewo, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00090046/6 stanowiąca własność Gminy Choceń.
 
Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 298/2017 (37kB) word

Zarządzenie 298/2017 (4060kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (9 listopada 2017, 12:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249