Zarządzenie nr 300/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 13 listopada 2017w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2018 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2018 – 2034

Zarządzenie nr 300/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 13 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2018 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2018 – 2034


Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2017.1875 z dnia 09.10.2017 z późniejszymi zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. 2016.1870 z późniejszymi zmianami)
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2018 w wysokości:
– dochody 37 252 279,75 zł,
- wydatki 38 686 481,64 zł.
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami :
·         Dochody i wydatki budżetu Gminy
·         Wykaz zadań inwestycyjnych
·         Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej.
§ 2
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018-2034 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023.
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia nr 300/2017
Zarządzenie nr 300/2017 (1801kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (14 listopada 2017, 14:55:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250