Zarządzenie nr 302/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 15 listopada 2017w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie nr 302/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych


Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.)
 
Zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.      Powołuję na Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Choceniu Panią Hannę Piastowską.
2.      Pani Hanna Piastowska spełnia warunki określone w art. 14 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, a mianowicie odbyła szkolenie dla kandydatów na pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa Nr G0030117P z dnia 23 października 2017 r.,  wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” – z terminem ważności do 23.10.2027 r.
 
§ 2 
Zadania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych określa ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.
 
§ 3
1.      Powołanie Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – jak w § 1 niniejszego zarządzenia jest bezterminowe. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku utraty cech, które pełnomocnik musi spełniać zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz niniejszego zarządzenia.
2.      Wymagane jest – zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie informacji niejawnych – poddania się przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kolejnemu postępowaniu sprawdzającemu, które warunkować będzie uzyskaniem kolejnego poświadczenia bezpieczeństwa.
3.      Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być podjęte co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa.
 
§ 4
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Choceń i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 
§ 6
Traci moc Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Choceń z dnia 16 października 2007 r., w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 302/2017 (2600kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (17 listopada 2017, 08:18:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283