Zarządzenie nr 314/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 5 stycznia 2018w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Star

Zarządzenie nr 314/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 stycznia 2018


w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Star


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232)
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Ogłaszam na dzień 11 stycznia 2018 r. godz. 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego Star, rok produkcji1987, o numerze rejestracyjnym CWL R101, będącego własnością Gminy Choceń.
 
§ 2
Wartość wywoławcza pojazdu wynosi 5 000,00 złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych).
 
§ 3
Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w składzie:
      1. Agnieszka Świątkowska - Przewodniczący Komisji
      2. Mariusz Bilęda - Członek Komisji
      3. Arkadiusz Rogowicz - Członek Komisji
 
§ 4
Zadaniem Komisji będzie:
1)      wyłonienie oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,
2)      sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu.
 
§ 5
Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr  /2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 stycznia 2018 r. 
 
 
1.      Wójt Gminy Choceń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego Star. Dane identyfikacyjne pojazdu:
1.      Nr Vin- P244LM210303
2.      rok produkcji- 1987
3.      data ważności badań technicznych- 29.07.2018 r
4.      numer rejestracyjny- CWL R101
5.      pojemność silnika- 6842 cm3
6.      przebieg km- 23850
7.      kolor – czerwony
2.      Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
3.      Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.
4.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.
5.      Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11 stycznia 2018 r., o godz. 10.00 w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12.
6.      Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
7.      Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Arkadiusz Rogowicz tel. 693-863-245.
8.      Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze stanem technicznym zbywanego pojazdu.
9.      Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która wygrała przetarg.
10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11.  Podpisanie umowy kupna - sprzedaży może nastąpić w dniu przetargu z jednoczesnym wydaniem przedmiotu przetargu po dokonaniu wpłaty pełnej kwoty w kasie lub na konto Urzędu Gminy.
12.  Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie stawi się do podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
13.  Komisja przetargowa sporządza protokół zawierający – miejsce, datę przetargu, skład komisji przetargowej, wysokość stawki wywoławczej licytowanego pojazdu, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego osoby wyrywającej przetarg lub nazwę firmy, wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu, podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej przetarg.
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (5 stycznia 2018, 12:28:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676